Garantievermogen

Garantievermogen is eigen vermogen (inclusief aandeel derden) en volledig achtergestelde langlopende schulden in de zin van artikel 2:375 lid 4 BW.

Volledig achtergestelde langlopende schulden in de zin van artikel 2:375 lid 4 BW betekent dat enkel schulden die bij alle andere huidige en toekomstige schulden, zowel in als buiten faillissement, in rang zijn achtergesteld in aanmerking komen voor de classificatie garantievermogen. Posten met een kortlopend karakter dienen niet in het te worden opgenomen in het garantievermogen.

Garantievermogen wordt ook wel het aansprakelijk vermogen genoemd.

Voor wie is garantievermogen relevant?

Garantievermogen is vooral relevant voor de verstrekkers van andere huidige en toekomstige schulden als genoemd in artikel 2:375 lid 4 BW.

Als het fout gaat met de continuïteit van de onderneming, wordt eerst het garantievermogen aangesproken voordat de andere huidige en toekomstige schulden geraakt worden. Financiers zien het garantievermogen derhalve als een veiligheidsmarge.

In het verlengde van deze veiligheidsmarge is de ratio garantievermogen vs. balanstotaal relevant.

Voorbeeld ratio garantievermogen vs. balanstotaal

Bij een overname eist de financier als voorwaarde voor het verstrekken van overnamefinanciering van 1.500.000 euro een ratio garantievermogen vs. balanstotaal van 50%. Dit betekent dat de financier (wanneer er geen andere schulden zijn) een veiligheidsmarge van 1.500.000 aan garantievermogen noodzakelijk vindt.

Aan de samenstelling van het garantievermogen kunnen aanvullende eisen gesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan 500.000 euro achtergestelde lening van de verkopende partij.

Voorbeeld berekening garantievermogen in een bankconvenant

  • Eigen vermogen (incl. resultaat huidig boekjaar)
  • Immateriële vaste activa (-)
  • Actieve belastinglatenties (-)
  • Deelnemingen (-)
  • Vorderingen op gelieerde ondernemingen (-)
  • Vorderingen op de directie en/of aandeelhouders (-)
  • Door kredietnemer gehouden aandelen in het eigen kapitaal (-)
  • Passieve belastinglatenties (+)
  • Op de financiering achtergestelde overige financieringen (+)

Toelichting achtergestelde lening

De aard van een achtergestelde lening dient volgens artikel 2:375 lid 4 te worden toegelicht.

In de jaarrekening dient een keuze te worden gemaakt uit de verschillende modellen voor de jaarrekening (cf. het Besluit modellen jaarrekening). Garantievermogen is geen wettelijke term. Een model voor de jaarrekening met garantievermogen behoort dus niet tot de mogelijkheden. In de jaarrekening kan garantievermogen eventueel wel als toelichting worden opgenomen (RJ 240.244 / 305).

Wetgeving

2:375 lid 4 BW

Aangegeven wordt tot welk bedrag schulden in rang zijn achtergesteld bij de andere schulden; de aard van deze achterstelling wordt toegelicht.

RJ 240.244 / 305

Onder diverse benamingen komt in de praktijk de combinatie van eigen vermogen en componenten van vreemd vermogen, welke componenten een zekere achterstelling in rangorde kunnen impliceren ten opzichte van andere componenten van het vreemd vermogen. De wet noch het Besluit modellen jaarrekening geven een aanduiding voor bijvoorbeeld garantievermogen of aansprakelijk vermogen. De volgorde van de posten volgens modellen voor de balans laten veelal een aaneensluitende opsomming van posten die behoren tot het garantievermogen niet toe. Indien deze aaneensluitende opsomming van posten niet kan worden bewerkstelligd, is het mogelijk het bedrag van het garantievermogen of aansprakelijk vermogen te vermelden in de toelichting. De samenstelling van het garantievermogen of aansprakelijk vermogen dient duidelijk uit de enkelvoudige jaarrekening te blijken. Posten met een kortlopend karakter dienen niet in het garantievermogen of aansprakelijk vermogen te worden opgenomen.

Meer informatie over garantievermogen?

Neem contact met ons op.