Debt Service Capacity ratio

Financiers financieren ondernemers waarvan ze verwachten dat ze rente en aflossing met een veiligheidsmarge kunnen dragen. Dit geldt bij het aangaan van de financiering, maar ook in de periode daarna. Afspraken over de periode na het aangaan van de financiering worden vastgelegd in convenanten. De Debt Service Capacity ratio is een voorbeeld van een convenant die regelmatig in financieringsafspraken voorkomt.

Convenant

Een convenant is een financiële afspraak tussen financier en ondernemer. De financier is bereid om financiering te verstrekken, zolang de ondernemer aan de financiële afspraken voldoet.

Voldoet een ondernemer niet aan de convenanten, dan kan als onderdeel van de voorwaarden een situatie ontstaan dat de financiering direct opeisbaar wordt.

Directe opeisbaarheid betekent dat de financier per direct terugbetaling van de financiering door de ondernemer kan vorderen, ook al is de oorspronkelijk overeengekomen looptijd nog niet verlopen.

Debt Service Capacity ratio

De Debt Service Capacity ratio kent twee variabelen: de liquiditeitsstroom uit bedrijfsvoering en de financieringslasten. Om de Debt Service Capacity ratio te berekenen, wordt de liquiditeitsstroom uit bedrijfsvoering gedeeld door de financieringslasten.

In een bereidstellingsprovisie worden de variabelen nader gedefinieerd. Voorbeeld:

Liquiditeitsstroom uit bedrijfsvoering

Nettoresultaat

Afschrijvingen (+)

Resultaat deelnemingen (-)

Bedrijfsvoorziening (+)

Niet constante belastingen (+)

Desinvesteringensboekwaarde (+)

Boekwinsten desinvesteringen (-) / Boekverliezen desinvesteringen (+)

Bijzondere baten  (-) / Bijzondere lasten (+)

Aandeel derden (+)

Bruto rentelasten (+)

Ontvangen rente (-)

Overige financiële baten/lasten (-)

Operationele jaarleasebedragen (+)

 

Financieringslasten

Bruto rentelasten (+)

Geactiveerde interest (+)

Operationele jaarleasebedragen (+)

Aflossingsverplichting komend boekjaar (+)

 

Aan welke ratio de onderneming te allen tijde (maar in de praktijk per jaareinde omdat de jaarrekening als leidraad geldt) moet voldoen, staat in de bereidstellingsofferte.

Voorbeeld convenant Debt Service Capacity ratio

De totale Debt Service Capacity ratio moet altijd minimaal 1,5 zijn.

Debt Service Capacity ratio

Meer informatie over de Debt Service Capacity ratio?

Neem contact met ons op.