Debt/EBITDA-ratio

Financiers financieren ondernemers waarvan ze verwachten dat ze rente en aflossing met een veiligheidsmarge kunnen dragen. Dit geldt bij het aangaan van de financiering, maar ook in de periode daarna. Afspraken over de periode na het aangaan van de financiering worden vastgelegd in convenanten. De Debt/EBITDA-ratio is een voorbeeld van een convenant die regelmatig in financieringsafspraken voorkomt.

Convenant

Een convenant is een financiële afspraak tussen financier en ondernemer. De financier is bereid om financiering te verstrekken, zolang de ondernemer aan de financiële afspraken voldoet.

Voldoet een ondernemer niet aan de convenanten, dan kan als onderdeel van de voorwaarden een situatie ontstaan dat de financiering direct opeisbaar wordt.

Directe opeisbaarheid betekent dat de financier per direct terugbetaling van de financiering door de ondernemer kan vorderen, ook al is de oorspronkelijk overeengekomen looptijd nog niet verlopen.

Debt/EBITDA-ratio

De Debt/EBITDA-ratio kent twee variabelen: de schuld en de EBITDA.

In een bereidstellingsprovisie worden de variabelen nader gedefinieerd. Voorbeeld:

Debt

Het totaalbedrag van rentedragende schulden (inclusief achtergestelde leningen), niet-rentedragende achtergestelde leningen, schulden aan groepsmaatschappijen en operationele leases.

EBITDA

Resultaat voor resultaat uit deelnemingen, rente, overige financiële baten en lasten, buitengewone baten en lasten, belastingen, afschrijvingen en operationele leaseverplichtingen.

Aan welke ratio de onderneming te allen tijde (maar in de praktijk per jaareinde omdat de jaarrekening als leidraad geldt) moet voldoen, staat in de bereidstellingsofferte.

Voorbeeld convenant Debt/EBITDA-ratio

De totale Debt/EBITDA-ratio mag nooit groter zijn dan 5.

Debt/EBITDA-ratio

Meer informatie over de Debt/EBITDA-ratio?

Neem contact met ons op.