De compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (CJMO)

Financiering wordt veelal in concernverband verstrekt. Dit impliceert dat meerdere entiteiten in het concern over de financiering mogen beschikken. De door de gezamenlijke entiteiten aangetrokken financiering wordt ook wel het concernkrediet genoemd.  Kredietverschaffers vragen medeaansprakelijkheid van ieder van de betrokken entiteiten om de bijbehorende risico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren. Dit gebeurt onder andere met een compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst (CJMO).

Een CJMO is een overeenkomst waarin meerdere entiteiten binnen een concern zich verbinden jegens de kredietverschaffer. De inhoud verschilt per CJMO. Zo kan er o.a. sprake zijn van (een combinatie van):

  1. Hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling per entiteit;
  2. Verpanding van bijvoorbeeld bedrijfsuitrusting, voorraden en vorderingen per entiteit.

 

Voordeel van een CJMO

Omdat de kredietverschaffer uitgaat van de kredietwaardigheid van heel het concern en het risico voor de kredietverschaffer bij gebruik van een CJMO afneemt, kan een ruimer krediet verkregen worden dan wanneer ieder van de entiteiten afzonderlijk leent.

Nadeel van een CJMO

Het nadeel van een CJMO is dat de betrokken entiteiten zich allen hoofdelijk verbinden voor terugbetaling van het concernkrediet. Verzaakt één der entiteiten, dan spreekt de kredietverschaffer een willekeurige andere entiteit (meestal de meest kredietwaardige entiteit) aan tot terugbetaling.

Organisaties worden veelal zo gestructureerd dat middels verschillende entiteiten aansprakelijkheid beperkt wordt. Een CJMO doorbreekt deze beperking.

Regres

Wanneer een entiteit aangesproken wordt door de kredietverschaffer om uit hoofde van de CJMO het door een andere entiteit gebruikte concernkrediet terug te betalen, ontstaat onder voorwaarden een vordering van de entiteit die terugbetaalt op de andere concernentiteiten die niet zijn aangesproken door de kredietverschaffer of die niet tot betaling zijn overgegaan. Dit wordt een regresrecht genoemd.

Regresrecht is opgenomen in 6:10 BW:

  1. Hoofdelijke schuldenaren zijn, ieder voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat, verplicht overeenkomstig de volgende leden in de schuld en in de kosten bij te dragen.
  2. De verplichting tot bijdragen in de schuld die ten laste van een der hoofdelijke schuldenaren wordt gedelgd voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat, komt op iedere medeschuldenaar te rusten voor het bedrag van dit meerdere, telkens tot ten hoogste het gedeelte van de schuld dat de medeschuldenaar aangaat.
  3. In door een hoofdelijke schuldenaar in redelijkheid gemaakte kosten moet iedere medeschuldenaar bijdragen naar evenredigheid van het gedeelte van de schuld dat hem aangaat, tenzij de kosten slechts de schuldenaar persoonlijk betreffen.

 

Voorgaande impliceert dat de entiteit die terugbetaalt op het meerdere dan de entiteit zelf verschuldigd is - de andere concernentiteiten – voor zover deze mede-draagplichtig zijn – een regresrecht hebben.

Compte joint- en medeaansprakelijkheidsovereenkomst

Meer informatie over CJMO's?

Neem contact met ons op.