Converteerbare obligaties

Een converteerbare obligatie is een obligatie die omgezet kan worden in aandelen. Converteerbare obligaties kennen veelal een lager rentepercentage dan reguliere obligaties. Investeerders genieten naast rente-inkomsten immers ook voordeel van de ‘equity-kicker’ (de conversie-optie in aandelen).

Een converteerbare obligatie bevat zowel een eigen vermogen- als een vreemd vermogen-component. Om deze reden is de converteerbare obligatie een samengesteld instrument.

Administratieve verwerking van een converteerbare obligatie

Voor de verwerking van een converteerbare obligatie dient eerst de financiële verplichting van de vreemd vermogen-component gewaardeerd te worden.

Het verschil tussen de opbrengst en de financiële verplichting is de waardering van de eigen vermogen-component.

Eventuele transactiekosten (bij waardering op geamortiseerde kostprijs of waardemutaties via het eigen vermogen) worden pro-rata over de vreemd vermogen- en eigen vermogen-componenten verdeeld.

Voorbeeld

Een onderneming geeft 5000 converteerbare obligaties van elk 100 euro nominaal uit met een rentepercentage van 4% en een looptijd van drie jaar. De schuldeisers hebben aan het eind van de looptijd de optie tot conversie in twee aandelen van ieder 25 euro nominaal of terugbetaling van de hoofdsom. De transactiekosten bedragen 10.000 euro. Had de onderneming een reguliere obligatie uitgegeven, dan zou het rentetarief 6% bedragen.

De waarde van de financiële verplichting van de vreemd vermogen-component

De waarde van de financiële verplichting van de vreemd vermogen-component is de netto contante waarde van de toekomstig te betalen rente en aflossingen verdisconteerd tegen de marktrente.

In casu betaalt de onderneming per jaar 500.000 euro * 4% = 20.000 euro rente en na afloop van jaar drie 500.000 euro aan aflossing.

Contant gemaakt tegen 6% impliceert dit een waarde van de financiële verplichting van de vreemd vermogen-component van 473.270.

Berekening

(20.000 / 1,06^1) + (20.000 / 1,06^2) + (520.000 / 1,06^3) = 473.270.

De waarde van de eigen vermogen-component

De waarde van de eigen vermogen-component bedraagt 500.000 euro - 473.270 euro = 26.730.

Allocatie transactiekosten

De transactiekosten van 10.000 euro worden pro-rata over de componenten verdeeld.

Vreemd vermogen (473.270 / 500.000) * 10.000 = 9.465

Eigen vermogen (26.730 / 500.000) * 10.000 = 535

In totaal ontvangt de onderneming 490.000 euro (500.000 - 10.000 transactiekosten)

De vreemd vermogen-component bedraagt 463.805 (473.270 - 9.465 kosten)

De eigen vermogen-component bedraagt 26.195 (26.730 - 535 kosten)

De journaalpost bij eerste verwerking is:

Liquide middelen 490.000

@ Obligatielening 463.805

@ Overige reserves / Agioreserves 26.195

 

Oprenting obligatielening

Vervolgens dient de obligatielening in drie jaar tot 500.000 euro op te renten. Hiervoor wordt de effectieve rentemethode gehanteerd. Hieruit volgt dat de effectieve rente 6,746% bedraagt.

Berekening

-463.805 = (20000 / ?^1) + (20000 / ?^2) + (520000 / ?^3). ? oplossen levert 6,746% op.

De journaalposten jaar 1-3 zijn derhalve:

 

Jaar 1

Rentelast (W&V) 31.287 (463.805 * 6.746%)

@ liquide middelen (B) 20.000

@ oprenting obligatie (B) 11.287

Saldo obligatie 463.805 + 11.287 = 475.092

 

Jaar 2

Rentelast (W&V) 32.048

@ liquide middelen (B) 20.000

@ oprenting obligatie (B) 12.048

Saldo obligatie 475.092 + 12.048 = 487.139

 

Jaar 3

Rentelast (W&V) 32.861

@ liquide middelen (B) 20.000

@ oprenting obligatie (B) 12.861

Saldo obligatie 487.139 + 12.861 = 500.000

 

Conversie obligatie

Stel dat 50% van de houders van de converteerbare obligaties kiest voor conversie in aandelen en de overige 50% kiest voor terugbetaling van de hoofdsom. De journaalpost wordt dan:

Obligatielening (B) 500.000

@ Aandelenkapitaal (B) 125.000

@ Agioreserve (B) 125.000

@ Liquide middelen (B) 250.000

 

Transactiekosten

Gelden er bij de conversie ook transactiekosten, dan worden ook deze pro-rata verdeeld. Bij conversie in aandelen worden de transactiekosten gekort op het agio en bij terugbetaling hoofdsom via de winst- en verliesrekening.

Voorbeeld bij 10.000 euro transactiekosten

Transactiekosten (W&V) 5.000

Agio (B) 5.000

@ Liquide middelen (B) 10.000

 

Converteerbare obligaties

Meer informatie over converteerbare obligaties?

Neem contact met ons op.