Boekingsgang inkoop eigen aandelen

Ten behoeve van rendementsmaximalisatie en het optimaliseren van de financieringsstructuur kopen ondernemingen steeds vaker eigen aandelen in. Dit gebeurt vooral bij beursgenoteerde bedrijven.

Informatiekloof

Het management van een bedrijf heeft meer informatie over het bedrijf dan de aandeelhouders. Dit kan een situatie opleveren waarin het management vindt dat de aandelen op de beurs ondergewaardeerd zijn.

Om hiervan te profiteren (ten koste van de verkopende aandeelhouders) kan het management onder voorwaarden besluiten eigen aandelen in te gaan kopen.

 Wanneer is het inkopen van eigen aandelen een goed idee?

Het inkopen van eigen aandelen is interessant voor de aandeelhouders waarvan de aandelen niet ingekocht worden, wanneer de aandelen voor een prijs onder de waarde van de aandelen ingekocht kunnen worden en de onderneming geen andere mogelijkheden voor het genereren van een beter rendement dan de inkoop van de eigen aandelen heeft.

Enkele voorwaarden waaraan voldaan dient te worden bij het inkopen van eigen aandelen

Bij het inkopen van eigen aandelen dient aan voorwaarden voldaan te worden als:

  • Inkoop van eigen aandelen moet volgens de statuten mogelijk zijn;
  • Het bestuur moet door de aandeelhouders (via de AvA) gemachtigd zijn aandelen in te kopen;
  • De verkrijgingsprijs mag niet hoger liggen dan de vrije reserves.

Boekingsgang inkoop eigen aandelen

Volgens artikel 2:385 lid 5 BW mogen eigen aandelen of certificaten daarvan die de rechtspersoon houdt of doet houden, niet worden geactiveerd.

Volgens artikel 2:373 lid 3 BW mag het kapitaal niet worden verminderd met het bedrag van eigen aandelen of certificaten daarvan die de rechtspersoon of een dochtermaatschappij houdt.

Aftrek van wettelijke reserves is niet mogelijk, omdat volgens artikel 2:98 lid 2 jo. 2:207 lid 2 BW het gebonden eigen vermogen door de inkoop niet mag worden aangetast.

Dit impliceert dat de volgende boekingsgangen voor de inkoop en intrekking van de aandelen gevolgd dient te worden:

Inkoop eigen aandelen

Vrije reserves

@ Liquide middelen

Intrekken eigen aandelen

Geplaatst aandelenkapitaal (nominale waarde van de ingetrokken aandelen)

@ Vrije reserves

Boekingsgang inkoop eigen aandelen

Meer informatie over het inkopen van eigen aandelen?

Neem contact met ons op.